Liten ordlista

 

Certifierad planta

En växt som har en dokumenterad härkomst i en elitplanta och /eller en kärnplanta och som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket.

 

Drivning

Att påskynda och tidigarelägga en växts utveckling genom att ge extra värme och hög luftfuktighet eller genom att förkorta växtens viloperiod.

 

Frökälla

En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven efter geografiskt namn, tex Katsura FK GÖTEBORG E. Om växten vidareutvecklas från en frökälla så döps växten oftast till ett flicknamn, tex Carolinaros FK GUNNEL E.

 

Grönt Kulturarv           

Grönt kulturarv är ett varumärke, enl bild ovan, som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärt historiskt växtmaterial som samlats in inom Programmet för Odlad  Mångfald (POM).

 

Härdighet

En växts förmåga att anpassa sig till att överleva temperaturförändringar och långvarig låg temperatur.

 

Klon

Plantor med ursprung från en individ och som är vegetativt förökad med tex sticklingar, avläggare, genom ympning eller med microförökning.

 

Marktäckare

Genom att använda levande växtmaterial för att hindra ogräs i rabatter där det finns bar mark.

 

Mjöldagg

Är en av de vanligaste svampsjukdomarna på växter i våra trädgårdar. Typiska symtom på mjöldagg förutom de klassiska vita, eller gråvita fläckarna på bladen är: deformerade blad, buckliga skott, svag eller missbildad tillväxt.

 

Namnsättning

Växternas namn följer Svenska Kulturväxtdatabasen, SKUD.Vidare information finns på deras hemsida,  www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/ 

 

Revbildande

Växter som sprider sig vidare genom nedliggande och rotslående utlöpare, t ex jordgubbar och smultron.

 

Rothals

Övergång mellan rot och de delar av växten som befinner sig ovanför jordytan.

 

Självfertil

En växt som kan befrukta sig själv.

 

Självpollinerande

Pollinering som sker inom en och samma individ(planta).

 

Självsteril

Växter med mekanismer som förhindrar självpollinering. Många äppelsorter är självsterila och behöver passande sort i närheten för att sätta frukt. Se vidare vilka sorter som passar ihop under rubriken "Pollineringsschema".

 

Skildkönad

Vissa växter, t ex havtorn kräver att man har en honplanta och en hanplanta för att sätta frukt/bär.

 

Solitär

En växt som står för sig själv.

 

Resistent

Motståndskraftig växt, till exempel mot sjukdomar.

 

Ursprung

Det område från vilket fröet eller plantorna ursprungligen härstammar.

 

Vildskott

Skott som bryter fram från grundstammen under förädlingsstället.

 

PBR

Som det står på vissa växter t ex blåbärstry Anja®E (‘BLo D’PBR) är en förkortning av Plant Breeder's Right”, som betyder växtförädlarrätt som är en typ av patent för växter. Sorten är då belagd med en avgift( royalty) som går tillbaka till sortägaren. Denna avgift är inbakad i priset så det behöver man inte tänka på om man köper plantan. Om du är privatperson och förökar upp plantor för avvändning i din egen trädgård så är det inga problem men om du förökar upp och säljer vidare så är detta inte tillåtet eftersom det då inte betalas in någon avgift till sortägaren.

 

pH-värde

pH är ett mått på surhet. PH anges på en logaritmisk skala 1-14, där 1 är surast och 14 mest basiskt. neutralt pH är 7.

 

Årsskott

Nybildade mjuka saftiga skott hos vedartade plantor som växter ut under växtsäsongen.